Hantering av personuppgifter hos Ålands Vindenergi Andelslag

Ålands Vindenergi Andelslags databas över personer och företag som tecknat andelar, privata arrendegivare samt övriga företagstjänster.

REGISTERBESKRIVNING
Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999).

REGISTERANSVARIG
Ålands Vindenergi Andelslag, FO-nr 0985627-8, från Mariehamn
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn
Åland

PERSON SOM HANDHAR REGISTERÄRENDENA
Anki Aaltonen
Tel +358 (0)18 526 300

REGISTRETS NAMN
Ålands Vindenergi Andelslags databas Microsoft Dynamics NAV med företagskunder, privata arrendegivare och andelsägare.

GRUND FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV REGISTRET
Ändamål för fakturering och betalning.

REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Personuppgifterna används för att identifiera de som tecknat andelar, för att verkställa och dokumentera andelsteckning och härtill hörande utbetalning av dividend. Uppgifter används även för att identifiera de som tecknat avtal i faktureringsändamål samt vid arrende-utbetalning.  Vid behandlingen av personuppgifter följs personuppgiftslagen.

UPPGIFTER SOM INGÅR I REGISTRET
I registret behandlas uppgifter som hör till följande grupper:

  • Basuppgifter över den registrerade, såsom namn, adress och e-postadress liksom uppgift om FO-nummer i förekommande fall.
  • Personbeteckning för tillförlitlig identifiering i samband med betalningsrörelse.
  • Bankontonummer för säkerställande av möjlighet att utbetala ränta på andelskapitalet samt vid arrendeutbetalning.
  • Uppgifter om antalet och vilken typ av andelar som tecknats.
  • Uppgifter om förbrukningsplatsnummer vid rabatt till distributionsbolagen.
  • Uppgifter om konvertering av andel samt beskrivning av transaktion.

REGULJÄRA UPPGIFTSKÄLLOR
Personuppgifter insamlas av den registrerade i samband med teckning av andelar i Ålands Vindenergi Andelslag.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Ålands Vindenergi Andelslag kan lämna ut personuppgifter inom de ramar som tillåts och förpliktas i gällande lagstiftning. Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

SKYDDET AV REGISTRET
Fysiska handlingar:
De fysiska dokumenten omgärdas av de skyddsåtgärder som följer för elektroniska uppgifter nedan. De fysiska dokumenten hanteras och registreras av den registeransvarige och sparas därefter i bolagets arkiv.

Elektroniska uppgifter:
Registret är i dataformat. Användningsrätt till registret har endast personer som är särskilt anlitade av den registeransvarige och övriga definierade personer som behöver uppgifterna i anslutning till sitt arbete. För att få tillgång till uppgifterna krävs användarnamn och lösenord och uppgifterna skyddas av ändamålsenliga och uppdaterade datatekniska lösningar och dataskydd. Server och NAS förvaras i lokaler som är larmade och låsta. Backup på USB-minne eller DVD-skivor förvaras på brandskyddat sätt.

RÄTT TILL INSYN
En person vars uppgifter införts i personregistret har i enlighet med 26 § personuppgiftslagen rätt att få veta vilka dessa uppgifter är.