Hantering av personuppgifter hos Ålands Vindkraft

Ålands Vindkrafts databas över de företagskunder som köper tjänster, privata arrendegivare samt aktieägare. Bolaget säljer inte tjänster till privatpersoner.

REGISTERBESKRIVNING
Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999).

REGISTERANSVARIG
Ålands Vindkraft Ab, FO-nr 1095861-8, från Mariehamn
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn
Åland

PERSON SOM HANDHAR REGISTERÄRENDENA
Ann-Christin Aaltonen
Tel +358 (0)18 526 300

REGISTRETS NAMN
Ålands Vindkrafts databas Microsoft Dynamics NAV med företagskunder, privata arrendegivare och aktieägare.

GRUND FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV REGISTRET
Ändamål för fakturering och betalning.

REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Personuppgifterna används för att identifiera de som tecknat arrendeavtal, för att verkställa och dokumentera aktieteckning samt betalningsändamål. Vid behandlingen av personuppgifter följs personuppgiftslagen.

UPPGIFTER SOM INGÅR I REGISTRET
I registret behandlas uppgifter som hör till följande grupper:

  • Basuppgifter över den registrerade, såsom namn, FO-nummer, adress och e-postadress, telefonnummer.
  • Bankkontonummer för säkerställande av möjlighet att utbetala arrende, leverantörsfakturor samt dividend.
  • Uppgifter om antalet aktier, vilken typ av aktier som tecknats samt beskrivning av transaktion.

REGULJÄRA UPPGIFTSKÄLLOR
Personuppgifter insamlas av den registrerade i samband med teckning av avtal och vid aktieköp i Ålands Vindkraft.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Ålands Vindkraft Ab kan lämna ut personuppgifter inom de ramar som tillåts och förpliktas i gällande lagstiftning. Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

SKYDDET AV REGISTRET
Fysiska handlingar:
De fysiska dokumenten omgärdas av de skyddsåtgärder som följer för elektroniska uppgifter nedan. De fysiska dokumenten hanteras och registreras av den registeransvarige och sparas därefter i bolagets arkiv.

Elektroniska uppgifter:
Registret är i dataformat. Användningsrätt till registret har endast personer som är särskilt anlitade av den registeransvarige och övriga definierade personer som behöver uppgifterna i anslutning till sitt arbete. För att få tillgång till uppgifterna krävs användarnamn och lösenord och uppgifterna skyddas av ändamålsenliga och uppdaterade datatekniska lösningar och dataskydd. Server och NAS förvaras i lokaler som är larmade och låsta. Backup på USB-minne eller DVD-skivor förvaras på brandskyddat sätt.

RÄTT TILL INSYN
En person vars uppgifter införts i personregistret har i enlighet med 26 § personuppgiftslagen rätt att få veta vilka dessa uppgifter är.