Hantering av personuppgifter hos Leovind

Leovinds databas över de företag som köper el direkt från vindkraftverken på Båtskär, privata arrendegivare samt aktieägare.

REGISTERBESKRIVNING
Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999).

REGISTERANSVARIG
Leovind Ab, FO-nr 1865387-8, från Mariehamn
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn
Åland

PERSON SOM HANDHAR REGISTERÄRENDENA
Anki Aaltonen
Tel +358 (0)18 526 300

REGISTRETS NAMN
Leovinds databas Microsoft Dynamics NAV med företagskunder, privata arrendegivare och aktieägare.

GRUND FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV REGISTRET
Ändamål för fakturering och utbetalning.

REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Personuppgifterna används för att identifiera de som tecknat avtal, för att verkställa och dokumentera aktieteckning samt vid fakturerings- och betalningsändamål.
Vid behandlingen av personuppgifter följs personuppgiftslagen.

UPPGIFTER SOM INGÅR I REGISTRET
I registret behandlas uppgifter som hör till följande grupper:

  • Basuppgifter över den registrerade, såsom namn, adress och e-postadress, telefonnummer liksom uppgift om FO-nummer.
  • Bankkontonummer för säkerställande av möjlighet att utbetala dividend och arrende.
  • Uppgifter om antalet aktier, vilken typ av aktier som tecknats samt beskrivning av transaktion.

REGULJÄRA UPPGIFTSKÄLLOR
Personuppgifter insamlas av den registrerade i samband med teckning av avtal samt aktieköp i Leovind Ab.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Leovind Ab kan lämna ut personuppgifter inom de ramar som tillåts och förpliktas i gällande lagstiftning. Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

SKYDDET AV REGISTRET
Fysiska handlingar:
De fysiska dokumenten omgärdas av de skyddsåtgärder som följer för elektroniska uppgifter nedan. De fysiska dokumenten hanteras och registreras av den registeransvarige och sparas därefter i bolagets arkiv.

Elektroniska uppgifter:
Registret är i dataformat. Användningsrätt till registret har endast personer som är särskilt anlitade av den registeransvarige och övriga definierade personer som behöver uppgifterna i anslutning till sitt arbete. För att få tillgång till uppgifterna krävs användarnamn och lösenord och uppgifterna skyddas av ändamålsenliga och uppdaterade datatekniska lösningar och dataskydd. Server och NAS förvaras i lokaler som är larmade och låsta. Backup på USB-minne eller DVD-skivor förvaras på brandskyddat sätt.

RÄTT TILL INSYN
En person vars uppgifter införts i personregistret har i enlighet med 26 § personuppgiftslagen rätt att få veta vilka dessa uppgifter är.