Projekt Långstenarna

Projekt Långstenarna

Långstenarna – Den finska regeringen beslutade den 5 februari 2016 att bryta den överenskommelse som gällde för deras del av stöd i projektet. Projektet är dock fortfarande aktuellt bara finansieringen går att lösa. Projektet är ryggraden i FLEXe-demo projektet där målsättningen är att göra Åland självförsörjande med förnyelsebar energi.

Inledning och bakgrund
Projektägarna Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA), Ålands Vindkraft Ab (ÅVK), Leovind Ab och Ålands Elandelslag (ÅEA) projekterar en vindkraftspark med 16 verk i 3 MW klassen, totalt ca 48 MW.

Projektet är Ålands största vindkraftssatsning hittills. Investeringen beräknas uppgå till drygt 70 miljoner euro och finansieras dels med upplåning och dels med kapitalinsatser från investerare och projektägarna.

 

Den privatägda åländska vindkraftsverksamheten inleddes genom att Ålands Vindenergi Andelslag startades år 1994. Det första moderna vindkraftverket byggdes redan år 1991 av Ålands landskapsstyrelse under Ålands TeknologiCentrums (ÅTC) ledning. Idag finns det 19 vindkraftverk som ägs av olika åländska bolag.

När inmatningstarifferna infördes i Finland år 2010 stod Åland utanför på grund av Ålands självstyrelselagstiftning. I mars 2015 beslöt Finlands riksdag att projekten Långnabba I & II samt projektet Stenarna skulle ingå i stödsystemet.

Långnabba I och Stenarna har varit tillståndsklara sedan år 2008. Tillstånden har förnyats i olika omgångar i väntan på riksdagens beslut. Långnabba II har erhållit sina tillstånd efter år 20008.

Projekt Långstenarna är samlingsnamnet för de tre sammanslagna projekten Långnabba I & II samt Stenarna. Projektägarna har beslutat att slå ihop projekten för att nå de samordningsvinster som finns med ett gemensamt projekt.

Projekt Långnabba I
– Startades år 2006 av Ålands Vindenergi Andelslag, Ålands Vindkraft Ab och Leovind Ab som en fortsättning på utbyggnaden av vindkraften på Åland efter projekt Båtskär.
– Projektet består av sex vindkraftverk  i 3 MW-klassen på kommunen Eckerös sydspets.
– Placeringarna är normala ”onshore siter”.

Projekt Stenarna
– Startades år 2006 av Ålands Elandelslag som ett led i bolagets satsningar på förnyelsebar energi.
– Projektet består av sex vindkraftverk i +2MW-klassen på öar mellan kommunerna Eckerö och Hammarlands sydspetsar.
– Placeringarna är så kallade ”semi offshore siter” i enlighet med det koncept som utvecklades i samband med bygget av projekt Båtskär.
– Ålands Elandelslag har avtalat med Alandia Försäkring om ett gemensamt deltagande i projekt Stenarna.

Projekt Långnabba II
– Startades i samband med att Ålands Elandelslag gav Ålands Vindenergi Andelslag i uppdrag att se över projekt Stenarnas utformning. I och med detta kunde ansluten effekt flyttas från projekt Stenarna till en andra etapp av Långnabba.
– Projektet består av fyra vindkraftverk i 3 MW-klassen på kommunen Eckerös sydspets.
– Placeringarna är normala ”onshore siter”.

Projekt Östra Skärgården

Ålands Vindandelslag projekterar  tillsammans med Ålands Vindkraft Ab och Leovind Ab en stor vindkraftpark söder om Seglinge och Kumlinge. Tack vare den nya likströmsförbindelsen mellan Åland och fastlandet (Finlandskabeln) är det möjligt att ansluta en vindpark i denna storlek till elnätet. För att kunna förverkliga projektet krävs stödsystem samt att tillräckligt med markområden kan arrenderas.

Projektet är tänkt att bestå av 35-40 verk i 3 MW klassen, totalt ca 100 MW och tänkt att anslutas till ”Finlandskabeln” via en elstation på Sottunga. Projektet beräknas producera ca 300 GWh/år, vilket kan jämföras med Ålands totala elbehov som ligger på ca 310 GWh/år.

Projektledare
Projekten leds och byggs av Allwinds Ab som har en lång samlad erfarenhet av projektledning.

Miljö och fågelliv
Tillsammans med fågelexperten Antti Tanskanen studeras fågellivet noggrant före/under/efter uppförandet av vindkraftverken för att på ett vedertaget sätt få en bild av en eventuell påverkan av fågellivet. Samma slags studier görs med fladdermöss.

KONTAKT

Allwinds AB
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn Åland
Finland
postmaster@allwinds.ax
Tel: +358 (0)18 526 300

ÄGARBOLAGEN

Leovind
Ålands Vindenergi Andelslag